Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne


W celu zapobiegania nagłym zanikom oświetlenia elektrycznego w określonych obiektach konieczne jest stosowanie oświetlenia awaryjnego zwłaszcza że skutki zaniku oświetlenia często mogą prowadzić do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

W celu zapobiegania nagłym zanikom oświetlenia elektrycznego stosuje się dodatkowe źródła energii elektrycznej do zasilania wydzielonych opraw oświetleniowych, których zadaniem jest zapewnienie oświetlenia pomieszczeń przez czas niezbędny do bezpiecznego zakończenia czynności i opuszczenia miejsca pobytu.

Oświetlenie awaryjne obejmuje: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie zapasowe.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, którego ogólnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyjścia z miejsca pobytu w sytuacji zaniku normalnego zasilania, składa się z trzech następujących rodzajów oświetlenia:Bez tytułu

  • oświetlenia drogi ewakuacyjnej, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w czasie opuszczania miejsc pobytu osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikacją i wykorzystanie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa
  • oświetlenia strefy otwartej (zapobiegającego panice), jego celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i umożliwienie bezpieczeństwa osób zmierzających w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana;w ramach tego rodzaju oświetlenia zaleca się, aby przeszkody występujące na wysokości do 2 m (mierzonej od podłogi) były również oświetlone,
  • oświetlenia strefy wysokiego ryzyka, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwienie właściwego zakończenia działań w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w tej strefie.

Natomiast oświetlenie zapasowe jest częścią oświetlenia awaryjnego umożliwiającą kontynuację normalnych czynności w sposób zasadniczo niezmieniony.

W praktyce system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (oświetlenia drogi ewakuacyjnej oraz oświetlania strefy otwartej) powinien być zbudowany z co najmniej dwóch lub większej liczby opraw.

Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia, oprawy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane:

  • przy każdym wyjściu ewakuacyjnym i znakach bezpieczeństwa,
  • w pobliżu (tzn. w odległości 2 m mierzonej w poziomie) schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,widzenie znaków podświetl wewn
  • w pobliżu (w odległości 2 m) każdej zmiany poziomu,
  • przy każdej zmianie kierunku i każdym skrzyżowaniu korytarzy,
  • na zewnątrz i w pobliżu (w odległości 2 m) każdego wyjścia końcowego,
  • w pobliżu (w odległości 2 m) każdego punktu pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

Znaki bezpieczeństwa są to znaki przekazujące ogólną informacją dotyczącą bezpieczeństwa
uzyskaną przez kombinację barwy i i kształtu znaku oraz szczegółową informację dotyczącą bezpieczeństwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu.

Scan2

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

na podstawie:
A.Pawlak „Oświetlenie awaryjne -wymagania” Bezpieczeństwo Pracy
Bezpieczeństwo Pracy 6/2006